Sijil Lanjutan Pengajian Islam

  • Bahasa Penyampaian: Melayu
  • Laluan Ekspres (1½ tahun) dan Laluan Mingguan (3 tahun)
  • Pendekatan Sistem Trimester | 9 Modul
  • Pengambilan: Januari dan Julai

Matlamat Program

Program Sijil Lanjutan Pengajian Islam bertujuan untuk mempelajari dan memahami pengajian dalam ilmu Usuluddin dan Syariah seperti ulum al-Quran, Ulum Hadis, Fiqh Ekonomi, Sejarah Perundangan Islam, Tasawuf dan lain-lain lagi. Silibus pengajian ini setara dengan silibus peringkat GCE ‘A’ bagi memenuhi keperluan para penuntut dewasa yang ingin mengikuti pengajian secara berstruktur. Bagi keberkesanan pembelajaran, program ini memuatkan pendekatan secara teori dan praktikal. Matlamatnya adalah:

Pemahaman terhadap islam

Melahirkan individu Muslim yang memahami Islam, beramal dengannya dan menjalankan kewajipan Islah sesuai dengan konteks semasa kehidupan di Singapura.

bahasa arab

Mengenali dan memahami bahasa Arab secara asas dan pertengahan.

fikrah islamiah

Mendedahkan dan menjelaskan Fikrah Islamiah dan Tasawwur Islami terhadap beberapa aspek kehidupan (ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan tamadun).

Program ini menawarkan dua laluan

SLPI Ekspres

Tempoh

1½ Tahun

Bahasa

Melayu

Jadual

Isnin & Rabu
6.30ptg-10.00mlm

Tempat

Wisma Indah

SLPI Mingguan

Tempoh

3 Tahun

Bahasa

Melayu

Jadual

Sabtu 1.30ptg-5.00ptg
Sabtu 5.00ptg-8.30mlm
Ahad 9.00pg-12.30tgh

Tempat

Masjid Al-Khair
Masjid Darul Makmur
Madrasah Aljunied

Klik di sini untuk jadual program dan tempat terkini.

Struktur Program

SLPI mengambil pendekatan sistem trimester dan satu tahun pengajian terbahagi kepada tiga modul. Peperiksaan akan diadakan pada setiap akhir modul.

Risalah Program SLPI

Mulakan Sijil Lanjutan Pengajian Islam Anda!​

Testimoni Pelajar

Butiran Pendaftaran

Mulakan Sijil Lanjutan Pengajian Islam Anda!​

Atau jika anda ada persoalan, kami mengalukan anda hubungi kami.

Modul Program

Modul ini memberi pengenalan kepada aspek-aspek penting dalam Dakwah dan juga ilmu dalam berdakwah. Topik-topik dalam modul ini merentas daripada perkara asas berkaitan – siapakah juru dakwah, persiapan, akhlak dan kualiti perlu ada sehingga kepada aspek pengurusan dan perancangan dakwah, dan beberapa metodologi dan wasilah yang boleh digunakan. Selain modul memberi penekanan sudut aplikasi  dan penganalisaan masalah dalam isu-isu sosial semasa yang dihadapi oleh pendakwah.

Modul ini bertujuan mengenalkan pelajar kepada aspek pengkajian Al-Hadith dari segi sejarah penurunan, pembukuan, pembahagian & penyusunannya. Ia juga akan menyentuh kajian yang berkaitan dengan jenis-jenis Hadith.

Modul ini membahaskan dengan lengkap ilmu-ilmu al-Qur’ān yang diperlukan oleh pembaca dan penuntut agama zaman sekarang. Pembahasan-pembahasannya disusun begitu rupa agar ia mencerminkan tahap keperluan mereka yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai al-Qur’ān. Modul ini juga merupakan satu-satunya buku ʿUlūm al-Qur’ān yang memuatkan pembahasan penting mengenai kaitan ilmu Sains dan al-Qur’ān.

Modul ini membahaskan sejarah perundangan Islam dari awal pengutusan Nabi S.A.W sebagai rasul hingga era kemodenan. Pengajian yang menyentuh pembentukan mazhab-mazhab fiqhiyah yang mu’tabar dan juga yang telah pupus.

Modul ini akan membina kefahaman fiqh melalui ilmu Usul Fiqh. Memahami terbinanya sesebuah hukum dengan mengaplikasikan ilmu Usul Fiqh oleh para Ulama’ dan kegunaannya dalam menghadapi situasi semasa dan akan datang. Perbahasan mengenai sumber-sumber hukum, kaedah pengambilan hukum, Ijtihad dan taqlid.

Modul ini memberi penekanan dan amalan mengenai Allah swt dengan lebih dekat. Ia juga membincangkan mengenai pengenalan ilmu tasawuf, istilah-istilahnya, sebab-sebab, kesan-kesan dan pengaruh tersebarnya ilmu ini. Ia juga merangkumi pendedahannya mengenai amalan-amalan dan ajaran ahli tasawwuf.

Modul ini menerangkan konsep umum ilmu fiqh dan juga dasar-dasarnya. Ia kemudian akan membahaskan hukum-hakam yang berkaitan dengan bab Perkahwinan. Secara umum, kursus akan menyentuh hal dan keadaan dalam kehidupan harian seorang Muslim dan memperlihatkan perlaksanaan hukum-hakam fiqh secara praktikal. Modul ini akan melanjutkan perbahasan hukum hakam yang berkaitan dengan Bab Munakahat yang merangkumi bab-bab berikut  – Bab Talaq, Iddah, Rujuk, Khuluk, Fasakh, Zihar & Li’an.

Modul ini akan melanjutkan perbahasan hukum hakam yang berkaitan dengan Bab Mu’amalat yang merangkumi bab-bab berikut:

Jual Beli, Riba Modal, Hutang Piutang / Pemindahan Hutang, Hibah(Anugerah), Ijarah, Ji’alah (Saguhati),Sulh (Perdamaian),Pemindahan Hutang( Hawalah),Syuf’ah, Pajak (Musaqah), Pinjaman, Syarikat Perniagaan, Qiradh (Mudharabah), Wadi’ah, Luqatah, Gadaian, Jaminan, Perwakilan, Ikrah dan Merampas.

Modul  ini secara umumnya melatih pelajar kemahiran menyebut, membaca dan menulis perkataan atau perbualan yang sering digunakan di dalam bahasa arab. Ia juga mendedahkan kepada pelajar pengetahuan, kefahaman dan kemampuan aplikasi asas tatabahasa Arab.

Penilaian Program

Penilaian akan dibuat dari masa ke semasa. Oleh itu, pelajar perlu konsisten di dalam menghadiri kursus untuk dinilai. Pelajar harus bersedia untuk segala bentuk penilaian yang ditetapkan oleh pihak IPIP. Penilaian akan merangkumi kuiz, tugasan dan ujian.

Keseluruhannya, penilaian sepanjang semester:

1. Modul-modul

Bilik Darjah30% 
Kehadiran10% 
Peperiksaan60% 
Syarat Lulus50% ke atas 

2. Hafalan Quran & Hadith 

Ujian Lisan100% 
Syarat Lulus65% ke atas 

Pelajar perlu menduduki peperiksaan menulis dan menghafal dalam satu masa.

Kongsi program ini: